sidetable19

 

مبلمان اتاق نشیمن با دو مبل میزبان متفاوات از کاناپه ها و ترکیب دو رنگ و استفاده از آباژورها رو میزی و پایه دار و میزهای متفاوت وسط و کناری