restaurant-design_1

 

سالن یک تالار یا هتل که برای برگزاری مراسم جشن در نظر گرفته شده . این طریقه چیدمان بسیار زیباست و افراد یک خانواده گرد هم حضور پیدا میکنند . در عین حال به مدعوین دیگر هم نزدیک هستند و پذیرایی گروهی راحت تر صورت میگیرد .