napkin02

اگر دستمال سفره را دوست دارید و تا زدن آن هم برای شما بسیار مهم است ولی خدایی نکرده یا سلیقه ندارید و یا حوصله یاری نمیکند و یا کلا زیاد وقت ندارید !! برای شما یک مدل جدید آموزش خواهیم داد که ساده و بی دردسر است ولی باید گیره دستمال سفره داشته باشید تا آن را فیکس و ثابت نگهدارید .

napkin22

این تصاویر نیازی به توضیح ندارند .

اینهم دستور تهیه یک حلقه بسیار ساده بعنوان گیره دستمال سفره : حلقه دور دستمال سفره

دستمال سفره های زیبا و هنر تا زدن ( 1 ) مدل هاوایی !