64560

این ها دستمال سفره هستند . دستمالهایی که نشان دهنده ذوق و سلیقه صاحب رستوران است .

napkin11

فکر کنید اگر شما مشتری این رستوران بودید کدام مدل رو ترجیح میدادید ؟

napkin10

تکلیف این که مشخص است ... هنوز خیلی مانده به روز  " ول نت این مذگان !!!!! "

napkin9

 

napkin8

 

napkin7

 

napkin6

 

napkin5

 

napkin4

 

napkin3

 

napkin2

 

"دستمال سفره های این رستوران یادگاری داده نمی شوند  . حتی به شما  . لطفا اصرار نفرمایید " !!!!!!   

( از طرف : یک صاحب رستوران به ستوه آمده از سوی مشتریان !!!!!!! )