garden07

با تعدادی سنگ و مقداری خاک و گل و گیاه و چند گلدان فلزی و سفالی میتوانید بالکن کوچک خود را به یک باغچه تبدیل کنید . دیوارکوب های چوبی نیز به شما کمک خواهند کرد . تنها با لوازمی ابتدایی میتوان این تغییرات را در باکن منزل ایجاد کرد .