0567658

استاد قنادی : خشک کار , ترکار , قیف زن , کیک ساز , دارای مدرک بین المللی با ..... تجربه در ایران و خارج از کشور هستم . مسلط به   زبان :   و هم اکنون بدنبال کار در خارج از کشور هستم .

آدرس :

شماره تماس :