threecupcakes

دارای یک فروشگاه  قنادی هستم . در نظر دارم که از یک  استاد کار درخواست کنم تا برای چندروز به صورت حرفه ای به من و کارکنان ما انواع شیرینی و کیک یاد دهد . متشکرم

..........

محل آگهی شما .....