Top_bargi_0

تاپ مدل برگی بسته

مواد لازم :

کاموا 2عدد 100 گرمی
میل شماره 5/2
مدل بافت : این مدل برگی بسته نام دارد .

رج اول:دوتا دانه از رو+ یک ژوته+4 عدد از زیر+سه تا یکی از زیر+ 4تا از زیر+یک ژوته+ 2تا از رو+یک ژوته+4 تا زیر+......
رج دوم همه دانه ها از رو
رج سوم:2دانه از رو+یک دانه از زیر+ یک ژوته+3 تا دانه از زیر+ 3تا یکی از زیر+3تا دانه از زیر+ یک ژوته+ یک دانه زیر+2تا از رو+یک دانه از زیر+ یک ژوته +3تا زیر+.....
رج چهارم: همه دانه ها از رو
رج پنجم: 2تا دانه از رو+ 2تا از زیر+ یک ژوته+ 2تا زیر+سه تا دانه یکی از زیر+2تا زیر+یکژوته+2تا زیر+ 2تا دانه از رو+ 2تا دانه از زیر+.....
رج ششم: همه از رو
رج هفتم: 2تا دانه از رو+3تا از زیر+یک ژوته+یکی از زیر+ سه تا یکی از زیر+ یکی از زیر+ یک ژوته+3تا از زیر+دوتا دانه از رو+ 3تا از زیر+.....
رج هشتم: همه از رو
رج نهم:مانند رج اول میبافیم

Top_bargi_2
104 دانه سر میاندازیم
حاشیه را بافته دوتا زیر دوتا از رو
حاشیه ها هم مدل ابری است (یعنی همه از زیر هم پشت هم جلو بافت)
بعد مدل بافت
بعد از بافت 9 تا گل و اندازه قد شروع میکنیم به بافت یقه و حلقه استین
6عدد همه از زیر بعد مدل برگی را میبافیم تا اخر رج 6تای اخری را هم همه از زیر
4 رج همینطور میبافیم بعد تعداد دانه ها را نصف کرده
رج پنجم :6تا ابری (همه از زیر) دوتا یکی + 38 دانه باقی را ادامه بافت برگی+ دوتا یکی +6تا دانه سر میاندازیم برمیگردیم
رج ششم: 6تا ابری+همه از رو+ 6تا اخری ابری
رج هفتم :6تا ابری+دوتا یکی +36 تا مدل برگی+دوتا یکی + 6تا ابری
رج هشتم: 6تا ابری + همه از رو+ 6تای اخری ابری
همینطور هر رج کم میکنیم تا قد بالا تنه در بیاید و دانه های وسط تمام شود و فقط حاشیه بماند 12تا به اندازه که بخواهیم میبافیم و کور کرده
طرف دیگر هم همینطور

Top_bargi_1

برای پشت هم مانند جلو بافته
در اخر کار بندها را به هم دوخته و وسط یقه را دوخت میگیریم بغلها را هم میدوزیم. دستور و آموزش بافت و عکسها از حمیده

بلوز بافتنی ابریشمی ؛ مدل برگی بسته

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn