Bolooz_louzi_shivayi_1

بلوز بافتنی با مدل لوزی شیوایی

مواد لازم : برای بافت بلوز
نخ کاموا  5عدد 100 گرمی وشماره میل 3

روش کار : ابتدا 110 عدد سر انداخته و بافتن را شروع میکنیم .
برای بافت حاشیه یکی از زیر یکی از رو که برای بافت دانه زیر نخ روی میل را میگیریم و میبافیم و برای دانه بافت رو نخ پشت میل را میگیریم به همین صورت تا اخر رج.و رج دوم هم مانند رج اول .  تا 4 سانت حاشیه کشباف میبافیم.

بعد برای اینکه بافت مدل را شروع میکنیم تعداد دانه ها را که 110 تا است را به 140 عدد اضافه میکنیم یعنی 30 عدد توی یک رج اضافه میکنیم و بافت را ادامه میدهیم تا اندازه ای که به حلقه آستین برسد .به حلقه استین که رسید یکدفعه 12 تا کور میکنیم وادامه رج که همون ادامه مدل را میبافیم تا اخر رج برای رج پشت باز یک دفعه 12 دانه کور میکنیم و ادامه بافت مانند مدل .
بعد از اینکه 4 رج بعد از حلقه استین بافتیم رج پنجم تعداد دانه ها که 116 عدد هست تقسیم میکنیم به دو تا 58 عددی یعنی نصف میکنیم و 6 عدد وسط را کور میکنیم به این صورت که از ابتدا رج 5 شروع به بافت میکنیم 50عدد بافته 6تا کور میکنیم و 50 عدد باقی را میبافیم و برمیگردیم رج پشت را میبافیم (50 عدد دانه را میبافیم) .


رج بعد 5 عدد را کور میکنیم و ادامه بافت رج تا اخر
رج پشت را هم میبافیم
رج بعد 4 عدد را کور میکنیم وادامه بافت تا اخر رج
رج پشت را میبافیم
رج بعد 3 عدد کور و ادامه بافت تا اخر رج
رج پشت را میبافیم
رج بعد 2 عدد کور میکنیم و ادامه بافت تا اخر رج
رج پشت را میبافیم


از این به بعد یک رج در میان یک دانه از هر زج زیر( یعنی روی کار) کور میکنیم تا اندازه حلقه استین اندازه شود و تقریبا 33 دانه باقی بماند . بعد 33 دانه را توی  3رج کور میکنیم یعنی توی رج های پشت کور میکنیم . ابتدا 10تا کور کرده و سپس ادامه بافت تا اخر رج  . رج زیر مدل بافت رج پشت 10 تا کور کرده ادامه بافت تا اخر رج بعد رج زیر را بافته  و  رج پشت همه را یکدفعه کور میکنیم . طرف دیگر هم که توی میل باقی مانده را مانند طرف دیگر یقه میبافیم.

برای بافت استین هم60 عدد سر انداخته حاشیه را میبافیم بعد برای بافت مدل یک دفعه توی یک رج 20 عدد اضافه میکنیم تعداد دانه ها بشود 80 عدد و بافت را ادامه میدتا به حلقه استین که رسید تعداد دانه ها به هیم هر 7رج رفت و برگشت در ابتدا رج زیر و رج رو یکی اضافه میکنیم یعنی در یک رج رفت و برگشت دوتا دانه در ابتدا رج اضافه میکنیم .
وقتی رسیدیم به حلقه استین باید تعداد دانه ها به 100 عدد برسد .
به حلقه استین که رسیدیم در ابتدا رج 5عدد کور میکنیم ادامه بافت.
رج پشت 5عدد کور میکنیم ادامه بافت
رج بعدی 4 عدد کور میکنیم ادامه بافت
رج پشت 4عدد کور میکنیم ادامه بافت
رج بعدی 3عدد کور کرده ادامه بافت
رج پشت 3عدد کور کرده ادامه بافت
رج بعدی 2عدد کور کرده ادامه بافت
رج پشت 2عدد کور کرده ادامه بافت
رج بعدی یک عدد کور کرده ادامه بافت
رج پشت یک عدد کور کرده ادامه بافت
از این به بعد در ابتدا هر رج یکی کور میکنیم تا تعداد دانه ها به 30 عدد برسد بعد یک دفعه کور میکنیم .

وقتی پشت را هم بافتیم .
برای حاشیه یقه دور یقه دانه گرفته و حاشیه را هم میبافیم.

Bolooz_louzi_shivayi_3

دستور و عکس بافت ها از حمیده

روش بافت مدل لوزی شیوایی

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn